امروز: 1393 / 11 / 12  
 
 
 
فهرست
 
 

 
 
 
 
 
مقالات

 

  علمی
 
معمار فیزیک اجتماعی،به مناسبت نوزدهم ژانویه سالروز تولد اگوست کنت
توسلی غلام عباس، 10 / 1389، مهرنامه، سال/دوره: 1، شماره 8، ص 28 - 29.مقاله کامل  
مقاله اصیل

همه جامعه شناسان ،گزارشی از گردهمایی جامعه شناسان ایرانی در بررسی پژوهش اجتماعی و فرهنگی د رجامعه ایران
توسلی غلام عباس، 10 / 1389، مهرنامه، سال/دوره: 1، شماره 8، ص 16 - 17.
مقاله اصیل

وظایف مدرسه و اجتماعی شدن دانش اموز
توسلی غلام عباس ، 08 / 1389، تهران، ایین، شماره 32و 33، ص 46 - 47.مقاله کامل  
مقاله اصیل

رانتیریسم و دولت رانتی
توسلی غلام عباس و...، 08 / 1389، حقوق و اقتصاد ،( میز گرد حاکمیت رانت) ، شماره 6، ص 7 - 29.
مقاله اصیل

تاثیرش بر منتسکیو مشهود است
توسلی غلام عباس، 03 / 1389، سال/دوره: 1، شماره 3، ص 202 - 203.مقاله کامل  
مقاله اصیل

تحلیل جامعه شناختی تاثیر خانواده و نهادهای اجتماعی بر گرایش به اعتیاد نوجوانان و جوانان
غلامعباس توسلی،قربانعلی اقا احمدی،کامیان خزایی،سید جواد مرتضوی، پاییز 1389، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بابل، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال/دوره: 1، شماره پیش شماره دوم ، ص 47 - 77.
مقاله اصیل

جامعه پذیری علمی در ایران ،ارایه مدل پارادایمی بر اساس روش نظریه زمینه ای(Grounded theory)
توسلی غلام عباس، ریاضی نهال، 01 / 07 / 1388، تهران، مجله جامعه شناسی معاصر، شماره 4.خلاصه مقاله  
مطالعه موردی

"بررسی عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر بر هویت اجتماعی جوانان (مطالعه موردی شهرستان هشتگرد)"
توسلی غلام عباس ، اصل زعیم مهدی، 10 / 1387، علوم تحقیقات، فصلنامه جامعه شمناسی معاصر ، شماره اول.
"تاملی روی نظریه انحطاط اندیشه سیاسی در ایران سید جواد طباطبایی"
توسلی غلام عباس ، یار محمد توسکی مریم، 07 / 1387، گرمسار، پژوهش نامه علوم اجتماعی گرمسار، شماره 3.
معیارهای رفتار اخلاقی در انجام كار علمی (تاملی بر جامعه شناسی اخلاق در علم- فناوری مرتن و رزنیك)
ودادهیر ابوعلی,فرهود داریوش,قاضی طباطبایی سیدمحمود,توسلی غلام عباس، پاییز وزمستان 1387، گروه تغذیه جامعه، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، اخلاق در علوم و فناوری، سال/دوره: 3، شماره 3-4، ص 6 - 17.خلاصه مقاله  
مقاله اصیل

تحول نیازهای جوانان و راه های پاسخگویی به آنان و برآوردن آن نیازها
توسلی غلام عباس، 20 / 08 / 1386، خلاصه مقالات همایش مشاغل نوین، راهكاری برای اشتغال جوانان.
مطالعه موردی

«شریعتی ایدیولوگ یا سوسیولوگ (نقش شریعتی در بومی سازی دانش جامعه شناسی)»چکیده مقالات
توسلی غلام عباس، 27 / 03 / 1386، حسینیه ارشاد ، سخنرانی دکتر توسلی در سمینار شریعتی، دیروز، امروز.
چشم اندازی بر جامعه شناسی اسطوره (با تاكید بر اسطوره هزاره)
توسلی غلامعباس، محدثی حسن ، تابستان 1386، پژوهش نامه علوم اجتماعی گرمسار،، شماره 2، ص 1.خلاصه مقاله  
جهانی شدن و هویت فرهنگی قوم لک
توسلی غلام عباس,قلی پور سیاوش، پائیز 1386، دانشگاه تهران، مجله جامعه شناسی ایران، سال/دوره: 8، شماره 3، ص 81 - 104.خلاصه مقاله  
مقاله اصیل

بررسی گفتمان های غالب در بحث جهانی شدن
توسلی غلام عباس، بهار 1385، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، نامه علوم اجتماعی، شماره 27، ص 157 - 180.مقاله کامل  
مقاله اصیل

بررسی سطح دینداری و گرایش های دینی دانشجویان ( مطالعه موردی : دانشگاه صنعتی امیر کبیر)
توسلی غلام عباس، مرشدی ابوالفضل، زمستان 1385، مجله جامعه شناسی ایران ، سال/دوره: 7، شماره 4، ص 96 - 118.خلاصه مقاله  
مطالعه موردی

عوامل موثر بر تعارض نقش های خانه و محیط كار زنان تهرانی
توسلی غلام عباس، مجدانی لیلا ، پائیز 1385، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق،، فصلنامه جامعه و پژوهش ، شماره 1، ص 1 - 18.
مطالعه موردی

مهندس بازرگان معلم همیشگی و واقعی، بازرگان راه پاك، مجموعه مقالات همایش علمی فرهنگی بزرگداشت مهندس
توسلی غلام عباس، 1385، تهران، كویر، ص 129.
مقاله اصیل

«حقوق بشر جهان شمولی و تنوع فرهنگی» مجموعه مقالات
توسلی غلام عباس ، بهار 1385، فرهنگستان علوم.
«نگاه جامعه شناختی به تو سعه و فرهنگ با تآکید بر خراسان»
توسلی غلام عباس، تیر 1385، مجموعه مقالات دانشگاه فردوسی مشهد،.
تبیین جامعه‌شناختی نقش ایدئولوژی در توسعه سیاسی ایران
توسلی غلامعباس، تركمان فرح ، بهار 1384، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان ، فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی ، سال/دوره: 1، شماره 1، ص 1.خلاصه مقاله  
تشیع درچنبره چالشهای جهانی شدن و نقش رسانه، چکیده مقلات
توسلی غلام عباس ، زمستان 1384، دفتر پژوهش های رادیو.
امنیت اجتماعی با نگرش محله ای
توسلی غلامعباس، 1384، پژوهش فرهنگ و تحقیقات فرهنگی، ص 21 - 23.خلاصه مقاله  
مطالعه موردی

امیر کبیر پیشگام اصلاحات در عصر جدید، همایش امیرکبیر و اندیشه های نو در ایران
توسلی غلام عباس، شهریور 1384، کمیسون ملی یونسکو در ایران .
شهروندان شوروی فدای برنامه ریزی اجباری شدند، مجموعه مقالات فروپاشی امپراطوری شوروی به روایت روشنفكران ایرانی
توسلی غلام عباس، ناظری مهرداد، 1384، سورنا، ص 41 - 54.خلاصه مقاله  
مطالعه موردی

مفهوم سرمایه در نظریات كلاسیك و جدید با تاكید بر نظریه های سرمایه اجتماعی
توسلی غلامعباس ، موسوی مرضیه، زمستان 1384، نامه علوم‌ اجتماعی ، سال/دوره: 11، شماره 26، ص 1 - 32.خلاصه مقاله  
مقاله اصیل

تحلیلی از اندیشة پیربوردیو دربارة فضای منازعه‌آمیز اجتماعی و نقش جامعه‌شناسی
توسلی غلام عباس ، شهریور 23 / 03 / 1383، نامه علوم اجتماعی، شماره 23، ص 1 - 25.مقاله کامل  
مقاله اصیل

واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران
توسلی غلام عباس، نجاتی حسینی سید محمود، تابستان 1383، مجله جامعه شناسی ایران، سال/دوره: 5، شماره 2، ص 32 - 62.خلاصه مقاله  
مطالعه موردی

بررسی شرایط کار در ایران
توسلی غلام عباس، 1383، پژوهشکده کار و تأمین اجتماعی.
«بررسی عوامل اجتماعی تعلیم و تربیت»،
توسلی غلام عباس، پائیز 1383، پژوهشکده تعلیم و تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 9.
«آموزش و پرورش و نابرابری ها» مجموعه مقالات آموزش و پرورش و گفتمان های نوین / ،
توسلی غلام عباس، گردآورنده محمد علی محمدی حسین دهقان ، 1383، وزارت آموزش و پرورش و پژوهشکده تعلیم و تربیت .
به رسمیت شناختن تكثر، دومین یادنامه دكتر یدا… سحابی (اسطوره اخلاق و سلوك اجتماعی)
توسلی غلامعباس، اكرمی به كوشش علی ، 1383، قلم، ص 156 - 165.
مطالعه موردی

هویت‌های جمعی و جهانی‌شدن
توسلی غلام عباس ، قاسمی یارمحمد ، زمستان 1383، نامة علوم اجتماعی، ، شماره 24، ص 1 - 26.خلاصه مقاله  
مقاله اصیل

تعارض بین كنش‌های اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی نوجوانان
توسلی غلامعباس، ابوتراب طالبی ، 1383، فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم‌ انسانی دانشگاه الزهرا ، سال/دوره: 14، شماره 50، ص 1 - 30.خلاصه مقاله  
مقاله اصیل

جامعه شناسی فرهنگی پیر بوردیو
توسلی غلام عباس، آذر 09 / 1382، سمینار مطالعات گروهی پژوهشی جهاد دانشگاهی و دانشكده علوم اجتماعی .
مطالعه موردی

ایرانشناسی ماركس گرا: ضرورت بازاندیشی
توسلی غلام عباس ، عباداللهی حمید ، 07 / 1382، نامة علوم اجتماعی ، شماره 21، ص 67 - 92.خلاصه مقاله  
مقاله اصیل

ایران شناسی ماركس گرا
توسلی غلام عباس، عباد اللهی ، 1382، نامه علوم اجتماعی تهران، شماره 27.
دین و نظام سیاسی در افغانستان
توسلی غلام عباس، 1382، مجله توسعه، شماره 6.
درجستجوی سیاست اجتماعی در اسلام
توسلی غلام عباس، زمستان 1382، دانشگاه تهران ، فصلنامه رفاه اجتماعی، ویژه نامه سیاست اجتماعی، سال/دوره: 3، شماره 10، ص 81 - 102.مقاله کامل  
مقاله اصیل

آیا می توان بین کار زن در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد
توسلی غلام عباس، تابستان و پائیز 1382، دانشگاه الزهرا، مجله مطالعات زنان، شماره 2، ص 3.مقاله کامل  
مطالعه موردی

زمینه های اجتماعی گسست نسلی در ایران
توسلی غلام عباس، علیخانی علی اکبر ، 1382، مجموعه مقالات گسست نسلها ، پزوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی و وزارت کشور .
مطالعه موردی

چگونه بر بحران بیکاری فائق آییم
توسلی غلام عباس، آبان 1381، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ک، مجله برنامه، شماره 4.
«بررسی و نقد آموزش علوم اجتماعی در دبیرستانها»
توسلی غلام عباس، 1381، فرهنگستان علوم، فصلنامه علمی و فرهنگی، شماره 18.
«سرمایه اجتماعی ثروت نامرئی»
توسلی غلام عباس، 1381، مجله فرهنگ و پژوهش، شماره 100.
تاثیر پایگاه اجتماعی اقتصادی والدین بر اثر بخشی خشونت تلویزیونی بر رفتار کودکان
توسلی غلامعباس، فاضل رضا، پائیز 1381، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 2، ص 115 - 147.خلاصه مقاله  
مقاله اصیل

مناسبات قومی و رابطه آن با تحول هویت جمعی، (نمونه مطالعه: ایلام)
توسلی غلامعباس، قاسمی یارمحمد، زمستان 1381، مجله جامعه شناسی ایران ، سال/دوره: 4، شماره 4، ص 3 - 25.خلاصه مقاله  
مقاله اصیل

«وفاق ملی در جامعه آنومیك»
توسلی غلام عباس، مرداد 1381، مجله نامه ، شماره 2.
«پروژه اصلاحات در بستر روانی فرهنگی مناسب»
توسلی غلام عباس، 1381، مجموعه مقالات مسایل اجتماعی ایران،.خلاصه مقاله  
الگوی دموكراسی در حكومت مصدق، مصدق و حاكمیت ملت
توسلی غلام عباس، بسته نگار محمد، 1381، قلم، ص 743 - 745.
مطالعه موردی

ایران از انقلاب تا اصلاحات
توسلی غلام عباس، آذر 1380، دانشگاه كارولینای شمالی.
جامعه شناسی در ایران، گذشته و حال و آینده
توسلی غلام عباس، 1380، مجله رشد علوم اجتماعی، شماره 1.
سرزمین ایران از دید سیاحتگران خارجی
توسلی غلام عباس، پائیز 1380، وزارت ارشاد، نمایه پژوهش، شماره 19.
برخی ویژگیهای فرهنگی و رفاهی کارگران صنعتی
توسلی غلام عباس، 1379، فصلنامه علمی پژوهشی آشتیان، شماره 3.
رابطه دین و دولت (در مجموعه دین و حکومت)
توسلی غلام عباس، 1378، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
گرایشهای جدید در جامعه شناسی دینی
توسلی غلام عباس، 1377، نامه انجمن جامعه شناسی ایران،.
نظریه استنتاجی در جامعه شناسی»
توسلی غلام عباس، تابستان 1376، مجله نمایه پژوهش، سال/دوره: 1، شماره 2.
بررسی مقایسه ای رویکردهای مصرف انرژی در ایران و جهان
توسلی غلام عباس، 1376، دانشنامه، شماره 26.
بررسی کمیت و کیفیت آموزش عالی در ایران
توسلی غلام عباس، 1375، دانشگاه علامه طباطبائی، سمینار مسائل اجتماعی در ایران .
نقد ترجمه کتاب «بحران در جامعه شناسی غرب» ترجمه فریده ممتاز،
توسلی غلام عباس ، 1375، نامه علوم اجتماعی ، شماره 8.
ویژگیهای فرهنگی جامعه دینی
توسلی غلام عباس، تابستان و پائیز 1375، مجله نقد و نظر ، سال/دوره: 2، شماره 3-4.
تأملی در آموزش و پژوهش و آینده علوم اجتماعی»،
توسلی غلام عباس ، 1374، مجله رهیافت ، شماره 9.
ساختار طبقاتی ایران بین دو انقلاب
توسلی غلام عباس، انصاری ، 1374، مجله دانشنامه ، شماره 16.
نقد تحقیقات شرق شناسی، بحث در مساله اسلام و سرمایه داری
توسلی غلام عباس، شهریور 06 / 1373، ایران فردا ، شماره 13 و14.
«فرجام جدال در جامعه شناسی خرد و کلان»،
توسلی غلام عباس، شهریور 1373، نامه انجمن جامعه شناسی ایران، شماره 1.
نقد تحقیقات شرق شناسی در رابطه اسلام و سرمایه داری
توسلی غلام عباس، زمستان 1373، نامه علوم اجتماعی ، شماره 7.
«جامعیت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ»
توسلی غلام عباس، 1373، فرهنگ و توسعه.
وضع و شرایط مسلمانان شمال قفقاز
توسلی غلام عباس، بهار و تابستان 1373، مجله دانشنامه، شماره 12و13.
کار پایه واقعی استقلال جوانان
توسلی غلام عباس ، شهریور و مهر 1373، مجله شهاب، شماره 11.
«وضعیت کنونی علوم اجتماعی در ایران»
توسلی غلام عباس، بهار 1372، مجله دانشگاه انقلاب.
«جامعه به مثابه کنش متقابل نمادی»،
توسلی غلام عباس، 1372، مجله دانشنامه، شماره 6.
مفهوم جامعه شناسی دین ایدئولوژیک، ( مصاحبه اکبر گنجی با دكتر توسلی)
توسلی غلام عباس، 1372، مجله کیان، شماره 15.
امکانات و دشواریهای انتقال تکنولوژی پیشرفته
توسلی غلام عباس، پاییز و زمستان 1371، مجله دانشنامه، شماره 6,7.
ناهماهنگی های توسعه شهر تهران
توسلی غلام عباس ، 1370، مجله دانشنامه، شماره 20.
فارابی بنیان گذار جامعه ایده آل
توسلی غلام عباس، 1369، مجله دانشنامه، دوره عالی تحقیقات و دکتری،، سال/دوره: 1، شماره 1.
مطالعه موردی

« نگاهی به نظریه های اجتماعی ابوریحان بیرونی،ابوریحان بیرونی مالتوسین قرن یازدهم»
توسلی غلام عباس، 1369، نامه علوم اجتماعی ، شماره 1.
«رسالت دانشگاه در توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست»
توسلی غلام عباس، 1369، مجله دانشنامه، سال/دوره: 1، شماره 2.
«نظریه اجتماعی و بنیادهای جامعه شناختی»
توسلی غلام عباس، 1368، مجله رشد علوم اجتماعی، شماره 1.
پدیدار شناسی و جامعه شناسی پدیدار شناسانه
توسلی غلام عباس، 1368، نامه علوم اجتماعی،جلد اول ، شماره 2.
مطالعه موردی

«جامعه شناسی زندگی روزمره و معرفت عامیانه»،
توسلی غلام عباس، 1368، نامه علوم اجتماعی،جلد اول ، شماره 3.
«ساخت گرایی در علوم اجتماعی»
توسلی غلام عباس، 1367، نامه علوم اجتماعی،جلد اول، شماره 1.
کاربرد نظریه های اجتماعی در حل مسایل روانی و اجتماعی
توسلی غلام عباس، 1366، مجله پژوهش در مسایل روانی و اجتماعی، شماره 1و2.
جایگاه استاد شریعتی در تاریخ معاصر ایران
توسلی غلام عباس، 1366، مشهد، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد.
دو مشکل اساسی جوانان: تحصیل و اشتغال
توسلی غلام عباس، 1365، مجله پژوهش در مسایل روانی اجتماعی، شماره 2.
«جامعه باز و منطق علمی»
توسلی غلام عباس، 1364، مجله کیهان فرهنگی، شماره 11.
رشد و توسعه جامعه شناسی در ایران، زبان انگلیسی
توسلی غلام عباس، 1360، یونسکو، مجموعه علوم اجتماعی.
«قشربندی اجتماعی و مساله کاست های هند»
توسلی غلام عباس، 1356، نشریه علوم تربیتی دانشگاه تهران، ، شماره 22.
جهان بینی، ساخت فکری و نگرش توحیدی (در مجموعه دیدگاه توحیدی)
توسلی غلام عباس، 1356، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، .
تحلیل جامعه شناسی مذهب
توسلی غلام عباس، 1356، نشریه دانشجویان مدرسه عالی مد، مجله باران.
مطالعه موردی

طرح یک زندگی درباره اندیشه و آثار دکتر شریعتی، به زبان انگلیسی در مجموعه on the sociology of Islam
توسلی غلام عباس، 1355، دانشگاه برکلی، Mizan Press .
مطالعه موردی

برخی زمینه های تازه در تحقیقات شهری
توسلی غلام عباس، 1354، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه ، مجله محیط انسانی.
مساله مسکن ناسالم و اثرات روانی و اجتماعی آن
توسلی غلام عباس، 1353، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه ، مجله محیط انسانی.
«نقش معلم در آموزش سواد توأم با حرفه»
توسلی غلام عباس ، 1351، دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
شهر، شهرسازی و شهرنشینی
توسلی غلام عباس، 1349، مجله محیط زیست، شماره 1.
نقد و بررسی جنبش اسلامی معاصر(مصاحبه حسن یوسفی اشکوری با دكتر توسلی)
توسلی غلام عباس ، ، شماره 6.
مطالعه موردی

ملیت، مذهب و آینده تمدن ایرانی
توسلی غلام عباس، ، مجله ایران فردا، شماره 17و18.
«پروژه اصلاحات در بستر روانی فرهنگی مناسب»،
، مجموعه مقالات مسایل اجتماعی ایران، .
زندانیان و مسأله مشاركت
توسلی غلامعباس، ، نامة علوم اجتماعی، ، شماره 9، ص 1.خلاصه مقاله  
دو ماه چانه زنی یك ائتلاف شكننده، مصاحبه
توسلی غلامعباس، ، همبستگی، ص 4.